JUKI MO 6700 series

MO6704 3 thread 1 needle    MO6714  4 thread  2 needle  MO6716 5 thread  2 needles

Price: $0.00